પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆર્યૃવેદ શાખાઆર્યૃવેદ તબીબી અધિકારી

આર્યૃવેદ તબીબી અધિકારી

અ.નં. દવાખાના નું નામ તાલુકો મે.ઓ.નું નામ ટે.નં./મો.નં.

સાચોદર

હિંમતનગર

ઈ.ચા. ર્ડા.હિનલ.એ.વરસાત

આકોદરા

હિંમતનગર

ર્ડા.હિનલ.એ.વરસાત

૯૪ર૯૭૪૯૬૬૧

ખેડ

હિંમતનગર

ઈ.ચા. ર્ડા.આર.એ.ચાવડા

રાયગઢ

હિંમતનગર

ર્ડા.કે.એચ.ભટ

૯૪ર૭૦૦૩૭૬૯

બાંખોર

હિંમતનગર

ર્ડા.આર.એ.ચાવડા

૯૯૦૯ર૬૭૧૯પ

સલાટપુર

તલોદ

ઈ.ચા.ર્ડા.પંડિતદેવાનંદબાલમુકુંદભાઈ

વલીયમપુરા

તલોદ

ર્ડા.પંડિતદેવાનંદબાલમુકુંદભાઈ

૯૮ર૪૩૯૬૯૪ર

સાગપુર

તલોદ

ઈ.ચા.ર્ડા.પંડિતદેવાનંદબાલમુકુંદભાઈ

મોહનપુર

તલોદ

ઈ.ચા.ર્ડા.પંડિતદેવાનંદબાલમુકુંદભાઈ

૧૦

સોનાસણ

પ્રાતિજ

ર્ડા.કે.એન.પટેલ

૯૮ર૪૯પર૧પ૮

૧૧

કરોલ

પ્રાતિજ

ર્ડા.જોષી કલ્‍પેશકુમાર ભાલચંદ્ર

૯૪ર૭૦૭૯૬૮૦

૧ર

બોભા

પ્રાતિજ

ર્ડા.સી.જે.પટેલ

૯૯૦૯૮૬૯૪૭૦

૧૩

બોલુન્‍દા

મોડાસા

ઈ.ચા. ર્ડા.પી.પી.ત્રિવેદી

૧૪

ગઢા

મોડાસા

ર્ડા.પી.પી.ત્રિવેદી

૯૮૯૮પ૯૧૭૪ર

૧પ

દોલપુર

ધનસુરા

ર્ડા. જે.ડી.પરમાર

૯૦૧૬૬૮૭૬૭પ

૧૬

બારનોલી

ધનસુરા

ઈ.ચા.ર્ડા. જે.ડી.પરમાર

૧૭

કેનપુરકંપા

ધનસુરા

ઈ.ચા.ર્ડા. જે.ડી.પરમાર

૧૮

મણીયોર

ઈડર

ર્ડા. હાર્દિકકુમાર કિરણભાઈ ભટ

૯૮રપપ૯૯પ૩પ

૧૯

ચાંડપ

ઈડર

ર્ડા. દેસાઈ રાહુલ ભગવાનદાસ

૯૮રપ૭૭ર૮૧૪

ર૦

પ્રતાપપુરા

ઈડર

ર્ડા. એમ.એચ.ભટ

૯૪ર૬પ૪૧૧ર૧

ર૧

મોટાકોટડા

ઈડર

ર્ડા. એમ.એમ.પ્રજાપતિ

૯૪ર૮ર૯૬૯૭પ

રર

પોશીના

ઈડર

ર્ડા.પટેલ ઉમીબેન રમેશભાઈ

૯૪ર૬૭ર૯૬૯૧

ર૩

ઉમેદગઢ

ઈડર

ઈ.ચા.ર્ડા. હાર્દિકકુમાર કિરણભાઈ ભટ

ર૪

ગોરલ

ઈડર

ઈ.ચા.ર્ડા. આર.બી.દેસાઈ

રપ

વડાલી

વડાલી

ઈ.ચા.ર્ડા.એ.એલ.વડેરા

ર૬

વાડોઠ

વડાલી

ર્ડા.એ.એલ.વડેરા

૯૪ર૭૪પ૪પપ૩

ર૭

દેરોલી

બાયડ

ર્ડા.આર.એસ.ખરાડી

૯૪ર૭૪પ૪૮૪૧

ર૮

ઉંટરડા

બાયડ

ર્ડા. એમ. ટી.જોષી

૯૮૭૯ર૧પ૦૭૭

ર૯

કાલીયાકુવા

મેદ્યરજ

ઈ.ચા.ર્ડા.ડી.એન.અસારી

૩૦

લીંબોદરા

મેદ્યરજ

ઈ.ચા.ર્ડા.પી.વી.પંડયા

૩૧

ઈપલોડા

મેદ્યરજ

ર્ડા.ડી.એન.અસારી

૯૮ર૪૧૮રર૦૦

૩ર

પંચાલ

મેદ્યરજ

ઈ.ચા.ર્ડા.ડી.એન.અસારી

૩૩

જેશીંગપુર

ભિલોડા

ર્ડા.જે.એન.કટારા

૯૯૭૯૦પપ૯પ૬

૩૪

ટાકાટુંકા

ભિલોડા

ર્ડા.એ.ડી.પટેલ

૯૪ર૭૦૩૮ર૧૯

૩પ

પાલ્‍લા

ભિલોડા

ર્ડા.પી.પી.ખરાડી

૯૯૦૯૩પર૧૧૬

૩૬

રામનગર

ભિલોડા

ર્ડા.યુ.આર. ગામેતી

૯૪ર૭૪ર૬૬૪૬

૩૭

રંગપુર

ભિલોડા

ર્ડા.એસ.એસ.કાપડીયા

૯૪ર૭૬૯૩૩૭૯

૩૮

આગીયા

ખેડબ્રહમા

ર્ડા.જે.એ.કટારા

૯૪ર૬૦ર૩૧પ૯

૩૯

નાનાસેંબલીયા

ખેડબ્રહમા

ર્ડા.ડી.એચ.ત્રિપાઠી

૯૪ર૭૦ર૭૬૧૭

૪૦

કણાદર

વિજયનગર

ર્ડા.કે.જે.અસારી

૯૪ર૭૪૮૧૦૬૦

૪૧

પાલ

વિજયનગર

ઈ.ચા.ર્ડા.એ.ડી.પટેલ

૪ર

ઉભરાણ

માલપુર

ર્ડા.પી.વી.પંડયા

૯૪ર૭૦પ૯૪પ૮

૪૩

કાનેરા

માલપુર

ઈ.ચા. ર્ડા.પી.વી.પંડયા

૪૪

કાણીયોલ હો.મિ.

હિંમતનગર

ર્ડા.કે.એમ.રાવલ

૯૭રપ૧રપર૧૮

૪પ

ખેડાવાડા હો.મિ.

હિંમતનગર

ર્ડા.પી.બી.શાહ

૯૪ર૭૮૧૪૦૮૦

૪૬

રંભોડા હો.મિ.

માલપુર

ર્ડા.જી.એન.પટેલ

૯૮રપ૭પ૩૭૪૬

૪૭

કુકડીયા

ઈડર

ર્ડા. એસ.કે.પટેલ

૯૪ર૬૩૯૧૪૧૯

૪૮

ઈડર

,,

ર્ડા.જે.એન.ચૌહાણ

૯૩ર૮ર૮૯૩૮પ

૪૯

પોશીના

ખેડબ્રહમા

ઈ.ચા.ર્ડા.જે.એન.ચૌહાણ

પ૦

પ્રાંતિજ

પ્રાંતિજ

ર્ડા.વાય.એચ.જોષી

૯૮રપ૧પર૯૯૬

પ૧

ખિલોડીયા

ધનસુરા

ર્ડા. એમ.સી.પટેલ

૯૪ર૭૩૬૮૦૪ર

પર

માલપુર

માલપુર

ઈ.ચા.ર્ડા.જી.એન.પટેલ

પ૩

દેરોલ

હિંમતનગર

ર્ડા. ચિરાગ આર.પટેલ

૯૯૦૯૯૧૩૧૪૪

પ૪

તેનપુર

ધનસુરા

ર્ડા. જે.બી.પટેલ

૯૪ર૬પ૭પ૬૭૧