પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાસંપર્કમાહિતી

સંપર્કમાહિતી


શાખાનું સ૨નામું બાંધકામ શાખા
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી શ્રી આર.સી .ડામોર કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (બાંધકામ)
ફોન નંબ૨ ૦૨૭૭૨ – ૨૪૧૮૭૩ ,૨૪૦૬૫૧
ફેકસ નંબ૨ ૦૨૭૭૨ – ૨૪૧૮૭૩

અ. ન વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબ૨ કચેરીફેકસ નંબ૨મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
શ્રી આર.સી .ડામોરકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (બાંધકામ)૦૨૭૭૨ – ૨૪૧૮૭૩૦૨૭૭૨ – ૨૪૧૮૭૩ ૯૪૨૬૩૯૮૩૨૩