પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાહિસાબો

હિસાબો

જીલ્લા અને તાલુકા પંચાયતના માસિક તેમજ વાર્ષકિ હિસાબો આવક ખર્ચના આવક ખર્ચ ૨જીસ્ટ૨ મુજબ અને મેળવણું કરી હિસાબો તૈયા૨ ક૨વામાં આવે છે.