પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામહિસાબી શાખા
શાખાનું સ૨નામુંસાબ૨કાંઠા જીલ્લા પંચાયત કચેરી,હિંમતનગ૨ હિસાબી શાખા
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારીશ્રી વિશ્વજીતસિંહ વી રાઓલ
ફોન નંબ૨૦૨૭૭૨-૨૪૪૬૬૨૨ ઈન્ટ૨ કોમ નંબ૨-૧૫૫

શાખાના વહીવટી અધિકારી
અ.નં વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબ૨(કચેરી) ફેકસ નંબ૨ મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
શ્રી વિશ્વજીતસિંહ વી રાઓલ હિસાબી અધિકારીશ્રી૦૨૭૭૨-૨૪૪૬૬૨-- ૯૬૬૨૦૫૩૯૮૫ --
શ્રી એ.કે.રાઠોડ આંતરીક અન્‍વેષણ અધિકારીશ્રી૦૨૭૭૨-૨૪૪૬૬૨--૯૪૨૬૭૫૨૯૧૪--