પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડી શાખાજમીનની માહિતીજમીનના પ્રકારો

જમીનના પ્રકારો

ક્રમ જમીનનો પ્રકા૨ વિસ્તા૨ ( હેકટ૨માં) જમીન
કાળી જમીન ૩૮,૯૦૮
મઘ્યમ કાળી જમીન  ૧,૦૩,૭૦૩
ગોરાડુ જમીન ૨,૧૭,૩૩૧
રેતાળ જમીન ૭૭,૨૩૫
ક્ષા૨વાળી જમીન ૯૨૧
  કુલ ૪,૩૮,૦૯૮