પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડી શાખાજમીનની માહિતી

જમીનની માહિતી

જમીનના પ્રકારો
જમીન ઉ૫યોગિતા
જમીનનુ ક્ષેત્રફળ