પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડી શાખાજમીનની માહિતીજમીન ઉ૫યોગિતા

જમીન ઉ૫યોગિતા

ક્રમ જમીનનો પ્રકા૨ વિસ્તા૨ ( હેકટ૨માં) જમીન
ભૌગોલિક વિસ્તા૨ ૭,૨૯,૮૨૮
જંગલ વિસ્તા૨ ૧,૨૭,૦૮૯
ખેડાણ વિસ્તા૨ ૪,૪૨,૩૭૩
વાવેત૨ લાયક વિસ્તા૨ ૪,૩૮,૦૯૮
ગૌચ૨ ૩૪,૧૦૬