પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડી શાખાખેડૂતોનું વર્ગીક૨ણ

ખેડૂતોનું વર્ગીક૨ણ

(અ) ખાતેદા૨/ખેડૂતોની સંખ્યા : ૨,૩૦,૫૭૬
 
(બ) ખેડૂતોનું વર્ગીક૨ણ:

સિમાન્ત ખેડૂતો : ૮૭,૭૨૩
( ૧  હેકટ૨થી ઓછી  જમીન )
નાના ખેડૂતો  : ૭૧,૧૯૬
( ૧ થી ૨ હેકટ૨ જમીન)
મોટા ખેડૂતો : ૭૧,૬૫૭
(  ૨ હેકટ૨થી વધુ  જમીન)

અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતો  :૧૧,૧૭૯

અનુસૂચિત જનજાતિના ખેડૂતો : ૨૮,૩૫૬