પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠવાવેતર વિસ્‍તાર દર્શાવતુ પત્રક

વાવેતર વિસ્‍તાર દર્શાવતુ પત્રક

વિગતડાઉનલોડ માટે
ર૦૦૯-૧૦ ઉનાળુઋતુ માં થયેલ તાલુકાવાર પાકવાર અંદાજીત વાવેતર વિસ્‍તાર દર્શાવતુ પત્રકપીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે.
સાબરકાંઠા જિલ્‍લામાં સને ર૦૧૦-૧૧ ખરીફઋતુ માં થયેલ તાલુકાવાર પાકવાર અંદાજીત વાવેતર વિસ્‍તાર દર્શાવતુ પત્રકપીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે.
સાબરકાંઠા જિલ્‍લામાં સને ર૦૧૧-૧ર ખરીફઋતુ માં થયેલ તાલુકાવાર પાકવાર અંદાજીત વાવેતર વિસ્‍તાર દર્શાવતુ પત્રકપીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે.
સને ૨૦૧૪-૧૫ ખરીફ પાક વાવેતર વિસ્તાર (હેક્ટરમાં) તા. ૧૫/૦૮/૨૦૧૪ (ફાઇનલ)પીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે.
સને ૨૦૧૩-૧૪ ખરીફ પાક વાવેતર વિસ્તાર (હેક્ટરમાં) (ફાઇનલ રીપોર્ટ )પીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે.
સને ૨૦૧૪-૧૫ ખરીફ પાક વાવેતર વિસ્તાર (હેક્ટરમાં) તા. ૨૯/૯/૨૦૧૪ (ફાઇનલ)પીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે.

રવીઋતુનો ફાઈનલ પાક વાવેતર રીપોર્ટ

વિગતડાઉનલોડ માટે
સાબરકાંઠા જીલ્‍લામાં વર્ષ ર૦૧૦-૧૧ રવીઋતુનો ફાઈનલ પાક વાવેતર રીપોર્ટપીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે.
સાબરકાંઠા જીલ્‍લામાં સને ર૦૧૧-૧ર રવીઋતુ માં થયેલ તાલુકાવાર પાકવાર અંદાજીત વાવેતર વિસ્‍તાર દર્શાવતુ પત્રકપીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે.
સાબરકાંઠા જિલ્‍લામાં સને ર૦૧ર-૧૩ રવીઋતુ માં થયેલ તાલુકાવાર પાકવાર અંદાજીત વાવેતર વિસ્‍તાર દર્શાવતુ પત્રકપીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે.
સાબરકાંઠા જિલ્‍લામાં સને ૨૦૧૩-૨૦૧૪ રવીઋતુ માં થયેલ તાલુકાવાર પાકવાર અંદાજીત વાવેતર વિસ્‍તાર દર્શાવતુ પત્રકપીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે.
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં સને.૨૦૧૪-૧૫ માં રવીઋતુ માં થયેલ તાલુકાવાર પાકવાર ફાઇનલ વાવેતર વિસ્તાર દર્શાવતું પત્રક (હેક્ટરમાં) તા. ૨૬/૧૨/૨૦૧૪ અંતિત રીપોર્ટ પીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે.

ઉનાળુઋતુ માં થયેલ તાલુકાવાર પાકવાર અંદાજીત વાવેતર વિસ્‍તાર દર્શાવતુ પત્રક

વિગતડાઉનલોડ માટે
સાબરકાંઠા જીલ્‍લામાં સને ર૦૦૯-૧૦ ઉનાળુઋતુ માં થયેલ તાલુકાવાર પાકવાર અંદાજીત વાવેતર વિસ્‍તાર દર્શાવતુ પત્રકપીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે.
સાબરકાંઠા જિલ્લા નો વર્ષ ર૦૧૦-૧૧ નો ઉનાળુ ઋતુ નો તાલુકાવાર વાવેતર વિસ્તાર દર્શાવતુ પત્રક પીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે.
સાબરકાંઠા જિલ્લા નો વર્ષ ર૦૧૧-૧ર નો ઉનાળુ ઋતુ નો તાલુકાવાર વાવેતર વિસ્તાર દર્શાવતુ પત્રકપીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે.
સાબરકાંઠા જિલ્લાનો વર્ષ ર૦૧ર-૧૩ નો ઉનાળુઋતુનો તાલુકાવાર વાવેતર વિસ્તાર દર્શાવતુ પત્રકપીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે.
સાબરકાંઠા જિલ્લાનો વર્ષ ૨૦૧૩-૨૦૧૪ નો ઉનાળુઋતુનો ફાઇનલ તાલુકાવાર વાવેતર વિસ્તાર (હે) પીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે.
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં સને.૨૦૧૪-૧૫ માં ઉનાળું ઋતુ માં થયેલ તાલુકાવાર પાકવાર ફાઇનલ વાવેતર વિસ્તાર દર્શાવતું પત્રક (હેક્ટરમાં) તા. ૧૭/૦૪ /૨૦૧૫ અંતિત રીપોર્ટ પીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે.