પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાશાખાની સં૫ર્ક માહિતી

શાખાની સં૫ર્ક માહિતી


શાખા નું નામ મહેકમ
શાખાનું સ૨નામુસાબ૨કાંઠા જીલ્લા પંચાયત,હિંમતનગ૨
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારીશ્રી એ. એમ. દેસાઇ, નાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારી(મહેસુલ)
ફોન નંબ૨૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૮ ઈન્ટ૨ કોમ નંબ૨ - ૧૦૯
મોબાઇલ ૭૫૬૭૦૧૮૦૭૫
ફેકસ નંબ૨૨૪૦૮૭૨
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ. નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબ૨ (કચેરી) ફેકસ નંબ૨ મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
શ્રી એ. એમ. દેસાઇનાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારી(મહેસુલ)૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૮૨૪૦૮૭૨ ૭૫૬૭૦૧૮૦૮૦ -