પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


અ. નંવહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબ૨ (કચેરી)ફેકસ નંબ૨મોબાઈલ નંબ૨ઈ-મેલ
૧.શ્રી એ. એમ. દેસાઇનાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારી૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૮-- ૭૫૬૭૦૧૮૦૮૦ --