પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

અ. નંવહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબ૨ (કચેરી)ફેકસ નંબ૨મોબાઈલ નંબ૨ઈ-મેલ
૧.શ્રી આર.એન. કુચારાનાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારી૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૮--૯૯૨૫૦૨૫૪૭૬--