પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનપશુપાલનની અન્ય માહિતી

પશુપાલનની અન્ય માહિતી

ગરીબ કલ્યાણ મેળા - ૨૦૧૩
મોબાઇલ પશુરોગ નિદાન પ્રયોગશાળા, એમ્બ્યુલન્સ વાન કમ પશુદવાખાનાની કામગીરી દર્શાવતુ પત્રક
વર્ષ-૨૦૧૩/૧૪ માં યોજાયેલ પશુઆરોગ્ય મેળાની કામગીરીની વિગત દર્શાવતુ પત્રક
સને ૨૦૧૩-૧૪ ની તાંત્રિક કામગીરીનુ પત્રક
જિલ્લામાં આવેલ રજીસ્ટર્ડ વેટરનરી પ્રેકટીશનર્સની વિગત
યોજનાકીય ખર્ચ પત્રક વર્ષ - ૨૦૦૧૩/૨૦૧૪
મોબાઇલ પશુરોગ નિદાન પ્રયોગશાળા, એમ્બ્યુલન્સ વાન કમ પશુદવાખાનાની કામગીરી દર્શાવતુ પત્રક
પ્રદર્શન શાખાએ ફાળવેલ ગ્રાંટ અને થયેલ ખર્ચની વિગત દર્શાવતુ પત્રક વર્ષ-૨૦૧૩/૨૦૧૪
૨૪૦૩- પશુપાલન ૧૦૯(૧)પ્રદર્શન એકમનુ વિસ્તરણ(પ્લાન) વિગત દર્શાવતુ પત્રક વર્ષ-૨૦૧૩/૨૦૧૪