પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

અ. નં. તાલુકાનું નામ (પશુદવાખાનુ) અંદરના દર્દી બહારના દર્દી દવા આપેલ
દર્દી
પ્રવાસના
દર્દી
કુલ
સારવાર
હિંમતનગર ૪૨૧૮૪૨૯૫૧૪૮૩૧૦૦૦૨
પ્રાંતિજ૩૯૮૭૧૮૮૭૧૮૧૦૭૬૮૪
ઈડર ૪૫૯૬૫૩૫૮૫૨૪૭૧૫૨૦૧
ખેડબ્રહમા ૪૨૮૯૬૧૪૨૨૫૧૬૧૨૯૪૭
વિજયનગર ૫૩૩૯૭૮૯૬૯૭૨૮૨૨૯૬૩
વડાલી ૧૮૧૩૨૨૯૬૨૧૨૦૬૨૨૯
તલોદ ૧૮૮૬૧૧૮૨૧૧૬૬૪૨૩૪
કુલ -  ૨૬૧૨૮૨૯૦૫૬૨૪૦૭૦૭૯૨૬૦