પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનરસીકરણ

રસીકરણ

અ. નં.રસીનુંનામરસીકરણકરેલપશુઓનીસંખ્યા
એચ.એસ.૩૪૯૨૫૭
ઈ.ટી.
એફ.એમ.ડી.૧૦૦૬૩૦૦
હડકવા( એ.આર.વી.)૧૪૫૫
બી.કયુ.૪૦૦૦