પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ પશુપાલનશાખા
શાખાનું સરનામુંસાબરકાંઠા જિલ્લા પંચાયત, હિંમતનગર, પશુપાલનશાખા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડો પી.કે. મિસ્ત્રી નાયબ પશુપાલન નિયામક
ફોન નંબર ( ૦૨૭૭૨ ) ૨૪૨૬૯૮
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ. નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદળો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
ડો પી.કે. મિસ્ત્રી નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી૦૨૭૭૨-૨૪૨૬૯૮-૯૪૨૭૫૨૯૮૯૨-
ઈ/ચા ડો.સંદીપભાઈ પરમાર મદદનીશ પશુપાલન નિયામકશ્રી૦૨૭૭૨-૨૪૨૬૯૮- ૯૮૨૫૫૫૩૧૬૨ -