પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ પશુપાલનશાખા
શાખાનું સરનામુંસાબરકાંઠા જિલ્લા પંચાયત, હિંમતનગર, પશુપાલનશાખા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ર્ડા. પ્રકાશ કે. મિસ્‍ત્રી,નાયબ પશુપાલન નિયામક
ફોન નંબર ૦૨૭૭૨-૨૪૨૬૯૮
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ. નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદળો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
ર્ડા. પ્રકાશ કે. મિસ્‍ત્રીનાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી૦૨૭૭૨-૨૪૨૬૯૮-૯૪૨૭૫૨૯૮૯૨-
ર્ડા. વી.એમ.પટેલમદદનીશ પશુપાલન નિયામકશ્રી૦૨૭૭૨-૨૪૨૬૯૮-૯૮૨૫૮૯૪૨૮૧ -