પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

અ.નં.તાલુકાનુ નામતાબાની કચેરીઓનાતાબાના અધિકારીશ્રીઓકર્મચારીઓની સંખ્યા.
હિંમતનગરપશુદવાખાના-હિંમતનગર
-પશુદવાખાના-ગાંભોઈ
-પશુદવાખાના-ઈલોલ
પ્રંાતિજપશુદવાખાના-પ્રંાતિજ
-પશુદવાખાના-ધડી
-પશુદવાખાના-તખતગઢ
તલોદપશુદવાખાના-તલોદ
ઈડરપશુદવાખાના-ઈડર
-પશુદવાખાના-જાદર
૧૦-પશુદવાખાના-કડીયાદરા
૧૧વડાલીપશુદવાખાના-વડાલી
૧૨ખેડબ્રહમાપશુદવાખાના-ખેડબ્રહમા
૧૩-પશુદવાખાના-ખેડબ્રહમા(ફ.પ.દ.)
૧૪-પશુદવાખાના-ખેરોજ
૧૫-પશુદવાખાના-પોશીના
૧૬વિજયનગરપશુદવાખાના-વિજયનગર
૧૭-પશુદવાખાના-અંાતરસુબા
૧૮-પશુદવાખાના-ચિઠોડા
૧૯-પશુદવાખાના-વિજયનગર(ફ.પ.દ.)