પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનશિબીરની માહીતી

શિબીરની માહીતી

અ. નં.તાલુકાનુંનામથયેલકેમ્પની સંખ્યાસારવારઆપેલ જાનવરની સંખ્યાલાભલીધેલપશુપાલકોની સંખ્યાનાણાંકીય ખર્ચ
હિંમતનગર૮૨૩૪૭૭૨૮૦૦૦
પ્રંાતિજ૧૦૧૬૪૬૮૪૬૩૬૦૦૦
ઈડર૨૫૪૦૯૭૯૪૭૭૫૦૦૦
ખેડબ્રહમા૩૮૬૯૮૫૧૮૪૫૧૧૪૦૦૦
વિજયનગર૪૮૧૧૪૦૫૨૯૫૫૧૪૪૦૦૦
વડાલી૧૨૧૭૨૩૫૫૩૩૬૦૦૦
તલોદ૧૦૫૫૩૯૮૨૦૦૦૦
કુલ ૧૪૫૨૭૭૩૪૮૦૨૧૪૫૩૦૦૦