પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ સહકા૨ શાખા સહકારી મંડળીઓની નોંધણી

સહકારી મંડળીઓની નોંધણી

શાખામાં છેલ્લા ૩ વર્ષ દ૨મ્યાન થયેલ કામગીરી
મંડળીનું નામ
સેવાસહકારી મંડળીઓ ૨૬
પિયત ૨૪
ઔદ્યોગિક ૦૯
વૃક્ષ ઉત્‍પાદન ૨૦
ફળફળાદી ૦૭
કુલઃ ૮૬
પેટાનિયમો
સુધા૨ણા અત્રેની કામગીરી ૫૩૮
વિભાજન અંગેની ૧ કામગીરી
ેવામંડળી પુનઃ જીવીત