પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણ શાખાસં૫ર્કમાહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામસમાજકલ્‍યાણ શાખા
શાખાનું સ૨નામું જીલ્‍લા સમાજકલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી,
સબ૨કાંઠા જિલ્લા પંચાયત,હિંમતનગ૨
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી કુમારી ચેતના આર. ચૌધરી , જીલ્‍લા સમાજકલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબ૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૬૫૪
ફેકસ નંબ૨ ૦૨૭૭૨-૨૨૪૦૯૧૯

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબ૨ ફેકસ નંબ૨ મો. નંબ૨ ઈ-મેલ
કુમારી ચેતના આર. ચૌધરી જીલ્‍લા સમાજકલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી૦૨૭૭૨-૨૪૬૫૪૨૪૦૯૧૯ ૮૪૦૧૪૪૬૬૭૬