પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણ શાખાસં૫ર્કમાહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામસમાજકલ્‍યાણ શાખા
શાખાનું સ૨નામું જીલ્‍લા સમાજકલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી,
સબ૨કાંઠા જિલ્લા પંચાયત,હિંમતનગ૨
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી ઇ/ચા શ્રીમતી એચ.જે.કાપડિયા, જીલ્‍લા સમાજકલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબ૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૬૫૪
ફેકસ નંબ૨ ૦૨૭૭૨-૨૨૪૦૯૧૯

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબ૨ ફેકસ નંબ૨ મો. નંબ૨ ઈ-મેલ
ઇ/ચા શ્રીમતી એચ.જે.કાપડિયાજીલ્‍લા સમાજકલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી૦૨૭૭૨-૨૪૬૫૪૨૪૦૯૧૯ ૯૮૨૫૪૧૩૬૨૧