પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંયુક્ત બાળવિકાસ શાખાશાખાનાં ઉદ્દેશો

શાખાનાં ઉદ્દેશો


સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા યોજનાના ઉદેશ્યો
  છ વર્ષ સુધીના બાળકોની આહા૨ અને આરોગ્ય વિષયક સ્થિતિમાં સુધારો ક૨વો.
  બાળકોના યોગ્ય મનોવૈજ્ઞાનિક, શારીરિક અને સામાજીક વિકાસ માટે પાયો નાખવો.
  બાળકોમાં મૃત્યુ, માંદગી, કુપાષણ અને શાળાઓથી ઉઠી જવાની વૃત્તિમાં ઘટાડો ક૨વો.
  જુદા જુદા ખાતામાં બાળવિકાસને પ્રોત્સાહન આ૫વા માટે નીતિ અને કાર્યપાલનમાં અસ૨કા૨ક સમન્વય આણવો.
  માતાઓને આહા૨ અને આરોગ્યનું યોગ્ય શિક્ષણ આપીને પોતાનાં બાળકોની સામાન્ય