પંચાયત વિભાગ

વિકાસ શાખા

મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ :-વિકાસ શાખા
શાખાનું સ૨નામું :-સાબરકાંઠા જીલ્લા પંચાયત,હિંમતનગર
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી :-શ્રી એ. એમ. દેસાઇ , નાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત)
ફોન નંબ૨ :-ર૪૦૭૪ર ઈન્ટર કોમ નંબર-૧૧૩
ફેકસ નંબ૨ :-ર૪૦૮૭ર
મોબાઇલ ૭૫૬૭૦૧૮૦૮૦

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહીવટી અધિકારી નું નામ હોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલનંબર ઈ-મેલ
શ્રી એ. એમ. દેસાઇનાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ઈ/ચા ૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૪૨ર૪૦૮૭ર ૭૫૬૭૦૧૮૦૮૦ -