પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સિંચાઈ શાખા સંપર્કમાહિતી

સંપર્કમાહિતી


શાખાનું સ૨નામું જિલ્લા પંચાયત બિલ્ડીંગ, રેલ્વે ફાટક પાસે, હિંમતનગ૨. જિ. સાબ૨કાંઠા.
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી શ્રી વાય. જે. પરમાર , કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (સિંચાઇ)
ફોન નંબ૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૬૬૬૯
ફેકસ નંબ૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૮૫

અ. ન વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબ૨ કચેરીફેકસ નંબ૨મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
શ્રી વાય. જે. પરમાર કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (સિંચાઇ)૦૨૭૭૨-૨૪૬૬૬૯૦૨૭૭૨- ૨૪૦૭૮૫ ૯૭૩૭૧૩૯૬૮૦ -