પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ પંચાયત વિષે પંચાયત નું સરનામું

પંચાયત નું સરનામું

પંચાયતનું સરનામુ તાલુકા વિકાસ અધિકારી
તાલુકા પંચાયત કચેરી,ઈડર
મુ.પો.તા. ઈડર, જિ. સાબરકાંઠા, રાજય ગુજરાત પીન કોડ નં. ૩૮૩૪૩૦
ફોન નંબર

૦ર૭૭૮-રપ૦૦રર

ફેકસ નંબર

૦ર૭૭૮-રપ૦૬૬૧