પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષે

શ્રી કે.કે.ચૌધરી
ટી.ડી.ઓ નું નામ શ્રી કે.કે.ચૌધરી
ટી.ડી.ઓ નું સરનામુ મુ.પો.. હિમતનગર તા.હિંમતનગર
ટી.ડી.ઓ નો ફોન નંબર ૦૨૭૭૮-૨૫૦૦૨૨
ટી.ડી.ઓ નો ફેકસ નંબર ૦ર૭૭૮-રપ૦૬૬૧(ફેકસ નંબર)
ટી.ડી.ઓ નો મો.નં.૯૪૨૬૩૩૭૬૬૦
ઇ-મેલ tdo-idar@gujarat.gov.in
tdoidar2@gmail.com