પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆકડા શાખાજન્મ-મ૨ણની નોંધણિ

જન્મ-મ૨ણની નોંધણિ

અ.નં. માસનુ:નામ જીવીત જન્મ મરણ
પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી
જાન્યુઆરી ૧૪૮૧૩૮૬૭૪૬
ફેબૂઆરી ૧૧૭૧૩૦૫૧૨૮
માર્ચ ૧૩૯૧૧૧૫૩૨૨
એપિલ ૧૨૩૧૨૩૫૩૩૭
મે ૧૦૧૭૮૫૩૩૯
જૂન ૧૨૯૮૯૪૫૩૨
જુલાઈ ૧૫૧૧૦૧૬૬૩૨
ઓગસ્ટ ૧૫૧૧૬૫૫૬૪૦
સપ્ટેમ્બર ૧૭૭૧૪૬૬૦૩૯
૧૦ઓકટોમ્બર ૧૮૨૧૪૮૫૯૪૪
૧૧નવેમ્બર ૧૫૧૧૪૪૫૬૩૮
૧૨ડિસેમ્બર ૧૫૫૧૦૭૪૬૨૪