પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

કચેરીના વર્ગ-ર, વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ સંવર્ગ (તાલુકા વિકાસ અધિકારી, મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વિસ્તરણ અધિકારી, નાયબ હિસાબનીશ, કેળવણી નિરીક્ષક, સર્કલ ઈન્સ્પેકટર, જુ.કલાર્ક, સિની.કલાર્ક, ડ્રાઈવર, તલાટી કમ મંત્રી, કોટવાલ તથા પટાવાળા) ના મહેકમના પગાર ભથ્થાં તૈયાર કરવાની કામગીરી કરવી.
તાબાના તમામ કર્મચારીઓના પેન્શન કેસ તૈયાર કરવાની કામગીરી.
તાબાના તમામ કર્મચારીઓ ઉપર દેખરેખ અને નિયંત્રણ
તમામ કર્મચારીઓની સેવાપોથી નિભાવણી કરવી