પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

તાલુકા પંચાયત તળેની આ અગત્યની શાખા છે. આ શાખા ઘ્વારા લોકો સુધી વિવિધલક્ષી સેવાઓ પુરી પાડવાનો અને ભવિષ્યમાં થનાર વિકાસમાં ઓછી અડચણો થાય તે હેતુ છે. તેમજ જમીનનો ખેતી તેમજ બિનખેતી હેતુ માટે ઉપયોગ નિયમને સુસંગત રહી મહતમ ઉપયોગ કરવાનો છે. તથા કુદરતી આફતો જેવી કે અછત,વાવાઝોડું, ભૂકંપ થી જનજીવન પર થતી અસરો ઉપર જરૂરી તંત્ર કામે લગાડી જનજીવન ફરી ધબકતું થાય તે અંગે પગલાં લેવાય છે. તેમજ સરકારશ્રીની જમીન મહેસુલની વસુલાત મહતમ થાય તે હેતુંથી જરૂરી પગલાં લેવાય છે.