પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખા વરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

અ.નં. તાલુકો વર્ષ વરસાદ મી.મી.
ઈડર ૨૦૧૫૯૫૧