પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
શાખાનું સ૨નામું તાલુકા પંચાયત કચેરી , બગીચા પાસે, હિંમતનગર
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબ૨ ર૪૭૧પર ઈન્ટ૨ કોમ નંબ૨ ૧૧૧
ફેકસ નંબ૨ ર૪૭૧પર
 
 
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
શ્રી એચ.એમ.ચાવડા તા.વિ.અધિ. ર૪૭૧પર ર૪૭૧પર ૯૯૦૯ર૧૧૧૬૧ tdo-himmatnagar@ gujarat.gov.in
શ્રી એન.એમ.બુવળ મા.તા.વિ.અધિ. ર૪૭૧પર ર૪૭૧પર ૯૯૭૮ર૭૩૧૮૧