પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનપશુધન

પશુધન

તાલુકોઃ-ઈડર
અ.નં.
તાલુકાનુ નામ ગાય ભેંસ બળદ ઘેટા- બકરા ઉંટ મરઘા (પોલ્ટ્રી) ગધેડુ- કુતરા ઘોડા અન્ય

ઈડર

૫૭૫૨૫

૮૫૯૧૬

૫૨૦૭

૨૯૪૯૦

૫૩૧

 

૬૯૯

૩૧