પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

અ.નં. ગામનું નામ હોસ્પીટલ / દવાખાનાનું નામ દાખલ કરેલ પશુઓની સંખ્યા સારવાર પામેલ પશુઓની સંખ્યા
ઈડર પશુદવાખાનું ઈડર - ૪૨૪૯
જાદર પશુદવાખાનું જાદર - ૨૪૯૩
કડિયાદરા પશુદવાખાનું કડિયાદરા - ૩૦૬૬
ઉમેદગઢ પ્રા.પ.આ. કેન્‍દ્ર ઉમેદગઢ - ૯૧૯
ચિત્રોડા પ્રા.પ.આ. કેન્‍દ્ર ચિત્રોડા - ૧૫૨૧
વેરાબર પ્રા.પ.આ. કેન્‍દ્ર વેરાબર - ૫૨૨૯
દાવડ પ્રા.પ.આ. કેન્‍દ્ર દાવડ - ૧૪૨૪