પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનરસીકરણ

રસીકરણ

અ.નં રસીનું નામ રસીકરણ કરેલ પશુઓની સંખ્યા
એચ.એસ. ૩૯૧૬૦
ઈ.ટી. -
એફ.એમ.ડી. ૧૦૯૭૮૨
હડકવા (એ.આર.વી) ૧૧૯
બી.કયુ. -