પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનશિબીરની માહીતી

શિબીરની માહીતી

અ.નં. ગામનું નામ શિબીરનું નામ સારવાર આપેલ જાનવરની સંખ્યા લાભ લીધેલ પશું પાલકોની સંખ્યા નાણાંકીય ખર્ચ
લીંભોઈ કેમ્પ ૧૮૦૭૩૨૦૦૦/-
વેરાબર ભભ ૨૦૩૭૪૨૦૦૦/
રૂવચ ભભ ૧૯૮૮૧૨૦૦૦/
મણીયોર ભભ ૧૯૩૯૦૨૦૦૦/-
ઉમેદગઢ ભભ ૧૮૫૧૦૫૨૦૦૦
જાલીયા ભભ ૨૫૨૧૫૨૨૦૦૦/
વડીયાવીર ભભ ૨૬૭૭૬૨૦૦૦/-
રેવાસ ભભ ૨૨૦૯૪૨૦૦૦/-
રાવોલ ભભ ૧૧૬૧૦૯૨૦૦૦/
૧૦ઢીંચણીયા ભભ ૧૫૫૬૪૨૦૦૦/
૧૧ભુતિયા ભભ ૨૪૭૧૦૬૨૦૦૦/