પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

ઈડર તાલુકામાં નવી સહકારી મંડળીઓની રચના કરવા માટે તાલુકા પંચાયતના વિસ્તરણ અધિકારી સહકાર તરફથી જરૂરી અને પુરતુ માર્ગદર્શન આપી મંડળીની રચના અંગેની દરખાસ્ત તૈયાર કરાવે છે. સદરહું મંડળી ગ્રામ્ય વિસ્તારની હોઈતો તાલુકા પંચાયત માં આવે છે. જેની ચકાસણી વિસ્તરણ અધિકારી સહકાર મારફત થઈને તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી ની સહીથી અભિપ્રાય સાથે નોંધણી માટે જિલ્લા રજીસ્ટારશ્રી સહકારી મંડળીઓ,સરદાર પટેલ સાબરકાંઠા ને અથવા મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટારશ્રી સહકારી મંડળીઓ ખે.જી.પં.સાબરકાંઠાને મોકલવામાં આવતા તેઓની કક્ષાએથી નોંધણી થઈને આવે છે.
 
નોધણી થયેલ મંડળીઓની મુલાકાત અને તપાસણી વિસ્તરણ અધિકારી સહકાર મારફત તેમના કાર્યક્રમ મુજબ કરવામાં આવે છેં .સ્થગિત અને પુનઃજીવીત મંડળીઓની મુલાકાત લેવામાં આવે છેં . મંડળીઓમાં સભાસદ વૃઘ્ધી માટે પ્રયત્નો કરવામાં આવે છેં. સહકારી મંડળીઓની વાર્ષકિ સાધારણ સભાઓના એજન્ડા મળેથી સભાઓમાં હાજરી વિ.અ.સહકાર આપે છેં. અને જરૂરી માર્ગદર્શન આપે છે. મંડળીના પેટા નિયમોમાં જરૂરી જે કંઈ સુધારા વધારા,ઉમેરો રદ કરવા વિગેરે અંગેની દરખાસ્ત વિ.અ.સહકાર મારફત તૈયાર કરાવી તાલુકા પંચાયત કચેરી મારફત સંબંધિત અધિકારીશ્રીને મંજુરી માટે મોકલવામાં આવે છે.
 
જિલ્લા ઉધોગ કેન્દૂની બેંકેબલ યોજનાના રૂા. ર૦૦૦૦/-સુધીના ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોનકેશો વિસ્તરણ અધિકારી સહકાર મારફતે તા.પં ઘ્વારા સીધેસીધા સંબંધિત રાષ્ટ્રીયકુત અને સહકારીબેંકોમાં મોકલવામાં આવે છેં . જેનું ચુકવણું થયા બાદ બેંક મેનેજરશ્રી તા.પં મારફત અથવા સીધેસીધા જિ.ઉ.કે. માંથી સીધેસીધા જેતે બેક માં મોકલવામાં આવે છે.
 
આ ઉપરાત જિલ્લા ઉધોગ કેન્દૂની માનવ કલ્યાણ યોજના કે જે બી.પી.એલ માન્યતા નંબર ધારણ કરતા અને નાના નાના પાયા ઉપર ધંધો કરતા હોઈ તેવા લાભાર્થીઓને સાધનના રૂપમાં સહાય રૂપે સાધન લઈ આપવામાં આવે છે. જે અરજીઓ વિ.અ.સહકાર મારફત અત્રેની કચેરી ઘ્વારા સાબરકાંઠા જિ.ઉ.કે.માં મોકલવામાં આવે છે. સહકાર શાખા, મારફત ૧૯૭ર/૭૩ અને તેની આસપાસ ના વર્ષમાં નાના કારીગરોને ધંધાના વિકાસ માટે લોન ધિરાણ આપવામાં આવે છે. જેની વસુલાત વિ.અ.સહકાર મારફત કરવામાં આવે છે.
 
આ ઉપરાત સરકારશ્રી માંથી નાની બચત યોજનાનો લક્ષ્યાંક જિલ્લા કક્ષાએ ફાળવાતાં તાલુમકાને ફાળવવામાં આવે છેં . જે પુર્ણ કરવા માટે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાથી એજન્ટોની નિમણુંક કરવામાં આવેછેં. તેમને લક્ષ્યાંક ફાળવવામાં આવે છે. એજન્ટોની મુલાકાત લેવી,મીટીંગો યોજી લક્ષ્યાંક સિઘ્ધ કરવા માર્ગદર્શન અને સુચનાઓ આપવામાં આવે છે.
 
આમ સહકારી પૂવુતિ માટે તાલુકા કક્ષાએ વિસ્તરણ અધિકારી સહકાર અને તેઓના વડા તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી છે. જયારે જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા રજીસ્ટારશ્રી, સહકારીમંડળીઓ, સરદારપટેલભવન, સાબરકાંઠા વર્ગ-૧ના અધિકારીશ્રી અને સાબરકાંઠા જિલ્લા પંચાયત સાબરકાંઠામાં સહકાર શાખામાં મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટારશ્રી સહકારી મંડળીઓ તરીકેની કામગીરી કરે છે.