પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ શિક્ષણ શાખા રમત-ગમત કાર્યક્રમ

રમત-ગમત કાર્યક્રમ

રમત ગમત શાળા કક્ષાએ રે સેન્ટર કક્ષાએ અને બીટ કક્ષાએ યોજી તાલુકા કક્ષાએ વિવિધ હરીફાઈઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે.