પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ શિક્ષણ શાખાસાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો

પ્રાર્થના/યોગ/ભજન/ધુન/રાસ ગરબા/વકતૃત્વ સ્પર્ધા/નિબંધ લેખન હરીફાઈ/વેશભુશા જેવા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન થાય છે.