પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ શિક્ષણ શાખાશૈક્ષણિક રૂ૫રેખા

શૈક્ષણિક રૂ૫રેખા

ધો.૧ થી ૭ ના બાળકોના પ્રા.શિક્ષણ આયોજન ધોરણવાર-વિષયવાર તૈયાર કરાવવામાં આવે છે. બાળકોનના અસરકારક શૈક્ષણિક સજજતા કેળવવા શિક્ષકોને નિયમિત તાલીમ આયોજન ઘ્વારા માર્ગદર્શન આ૫વામાં આવે છે.