પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશાળાઓની / કોલેજોની વિગતો

શાળાઓની / કોલેજોની વિગતો (વર્ષ -૨૦૦૭-૦૮)

અ.નં. શાળા /કોલેજનું નામ ગામનું નામ શાળા/કોલેજનો પૂકાર શાળા /કોલેજના પ્રન્સીપાલનું નામ સરનામું
કડિયાદરા કડિયાદરા પ્રા.શાળા કોકિલાબેન ડી.ઠાકર મુ.પો.કડિયાદરા,તા. ઈડર
ભુતિયા ભુતિયા પ્રા.શાળા શ્રી હીરાભાઈ જે. પરમાર મુ.પો.વાંસડોલ,તા.ઈડર
કડિયાદરા-ર કડિયાદરા-ર પ્રા.શાળા શ્રી ડાહયાભાઈ હ. રાઠોડ મુ.પો.કડિયાદરા,તા. ઈડર
ચોટાસણ ચોટાસણ પ્રા.શાળા શ્રી વસંતભાઈ દૂ. પરમાર મુ.પો.ચોરીવાડ,તા. વડાલી
ચોટાસણ કંપા ચોટાસણ કંપા પ્રા.શાળા શ્રી રમેશભાઈ ભી. પૂજા. મુ.પો.બડોલી,તા.ઈડર
માથાસુર માથાસુર પ્રા.શાળા રામી ઉષાબેન કાન્તીલાલ મુ.પો.તા.ઈડર
પાનોલ પાનોલ પ્રા.શાળા દેસાઈ જગુભાઈ નાથાભાઈ મુપો.ભજપુરા,તા.વડાલી
નવા પાનોલ નવા પાનોલ પ્રા.શાળા પટેલ રામજીભાઈ સરદારભાઈ મુપો.ભજપુરા,તા.વડાલી
ગુજરવા ગુજરવા પ્રા.શાળા જાદવ મોતીભાઈ મગાભાઈ મુ.પો.માથાસુર,તા.ઈડર
૧૦ દલજીતપુરા દલજીતપુરા પ્રા.શાળા શાહ મીનાબેન ભોગીલાલ મુ.પો.તા.ઈડર
૧૧ બારોડીયા બારોડીયા પ્રા.શાળા મનસુરી કાદરભાઈ સુલેમાનભાઈ મુ.પો.હડિયોલ,તા.હિમંતનગર
૧૨ ઈમાનપુરા ઈમાનપુરા પ્રા.શાળા જાદવ હિરાભાઈ જીવાભાઈ મુ.પો.માથાસુર,તા.ઈડર
૧૩ લિંભોઈ લિંભોઈ પ્રા.શાળા પટેલ દિનેશભાઈ ગિરધરભાઈ મુ.પો.મસાલ,તા.ઈડર
૧૪ પાઝ પાઝ પ્રા.શાળા વણકર મંજુલાબેન દેવાભાઈ મુ.પો.જાદર,તા.ઈડર
૧૫ નેત્રામલી નેત્રામલી પ્રા.શાળા ભીખીબેન ડી.પટેલ મુ.પો.ફિંચોડ,તાઈડર
૧૬ ગણેશપુરા ગણેશપુરા પ્રા.શાળા ભાવનાબેન એન. પટેલ મુ.પો.દરામલી,તા.ઈડર
૧૭ દરામલી દરામલી પ્રા.શાળા શ્રી શરીફાબેન વી. મનસુરી મુ.પો.તા.ઈડર
૧૮ નાના કોટડા નાના કોટડા પ્રા.શાળા શ્રી મુકેશભાઈ એમ. પટેલ મુ.પો.ભૂવેલ,તાઈડર
૧૯ શેરપુર શેરપુર પ્રા.શાળા ધુળાભાઈ આર. વણકર મુ.પો.કુકડીયા,તા. ઈડર
૨૦ સદાતપુરા સદાતપુરા પ્રા.શાળા શ્રી વૃંદાબેન બી. ભટ્ટ મુ.પો.તા.ઈડર
૨૧ સાપાવાડા સાપાવાડા પ્રા.શાળા શ્રી નારાયણસિંહ આર. રાજપૂત મુ.પો.તા.ઈડર
૨૨ કૃષ્ણનગર કૃષ્ણનગર પ્રા.શાળા શ્રી કલાવતીબેન એસ. પટેલ મુ.પો.સાપાવાડા,તા.ઈડર
૨૩ દેવગઢકંપા દેવગઢકંપા પ્રા.શાળા શ્રી ધર્મિષ્ઠાબેન એન. પટેલ મુ.પો.બેરણા,તા.હિંમતનગર
૨૪ ચિત્રોડા-૧ ચિત્રોડા-૧ પ્રા.શાળા કંચનબેન અ. મકવાણા મુ.પો.સાબલી,તાઈડર
૨૫ ચિત્રોડા-ર ચિત્રોડા-ર પ્રા.શાળા શ્રી રંજનબેન શં. પટેલ મુ.પો.ભૂવેલ,તાઈડર
૨૬ પોશીના પોશીના પ્રા.શાળા પૂભુદાસ વી. સોલંકી મુ.પો.પોશીના,તા.ઈડર
૨૭ ઘાંટી ઘાંટી પ્રા.શાળા શ્રી નવજીભાઈ કા. અસોડા મુ.પો.પોશીના,તા.ઈડર
૨૮ ચાંપા ચાંપા પ્રા.શાળા શ્રી જીતાભાઈ સ. પટેલ મુ.પો.મેસણ,તાઈડર
૨૯ રામપુર (નવા) રામપુર (નવા) પ્રા.શાળા શ્રી ડાહીબેન શાં. પટેલ મુ.પો.ગાંઠીયોલ,તાઈડર
૩૦ ઈટડી ઈટડી પ્રા.શાળા શ્રી વિરચંદભાઈ કો. વણકર મુ.પો.ચિત્રોડા,તાઈડર
૩૧ વાંટડા વાંટડા પ્રા.શાળા શ્રી પૂકાશકુમાર હુ. પૂજાપતિ મુ.પો.ખેડ,તા.હિંમતનગર
૩૨ ચિત્રોડા(વસા.) ચિત્રોડા(વસા.) પ્રા.શાળા રમેશકુમાર મા. પટેલ મુ.પો.ચિત્રોડા,તા.ઈડર
૩૩ બૂહમપુરી બૂહમપુરી પ્રા.શાળા શ્રી દશરથભારથી ના. ગોસ્વામી મુ.પો.ગાંઠીયોલ,તા.ઈડર
૩૪ સાબલી(રા.) સાબલી(રા.) પ્રા.શાળા રણછોડભાઈ કે. વણકર મુ.પો.સાબલી,તા.ઈડર
 
  આગળ જુઓ