પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા (વર્ષ -૨૦૦૭-૦૮ )

અ.નં.  તાલુકાનું નામ  ગામનું નામ  શિક્ષકનું નામ  શૈક્ષણિક સંસ્થાનું નામ  વતનનું સરનામું 
ઈડર  કડિયાદરા  શ્રી ધુળાભાઈ ભી. પૂજા  કડિયાદરા  મુ.પો.કડિયાદરા,તા. ઈડર 
 ’’ ’’    કોકિલાબેન ડા. ઠાકર     ’’ ’’ 
 ’’ ’’    ધુળીબેન ના. પરમાર     ’’ ’’ 
 ’’ ’’    સવિતાબેન દ. દેસાઈ     ’’ ’’ 
 ’’ ’’    મહેન્ફકુમાર હ. પરમાર    મુ.પો પાણપુર,હિંમતનગર 
 ’’ ’’    જયોતિબાળા જ. દવે    મુ.પો.ચોટાસણ તા. ઈડર 
 ’’ ’’    રમિલાબેન દ. દેસાઈ    મુ.પો.કડિયાદરા,તા. ઈડર 
 ’’ ’’    રધુભાઈ દ. પટેલ    મુ.પો.કડિયાદરા,તા. ઈડર 
 ’’ ’’    જાગૃતિબેન ન. મોદી    મુ.પો.તા.હિંમતનગર 
૧૦  ’’ ’’  ભુતિયા  શ્રી હીરાભાઈ જે. પરમાર  ભુતિયા  મુ.પો.વાંસડોલ,તા.ઈડર 
૧૧  ’’ ’’    નાથીબેન ક. ભાંભી    મુ.પો.ઓડા,તા.ઈડર 
૧૨  ’’ ’’    રધુભાઈ વી. પટેલ    મુ.પો.નવાપાનોલ,તા.ઈડર 
૧૩  ’’ ’’    ભગવાનભાઈ ના. પૂજા.    મુ.પો.માથાસુર,તા.ઈડર 
૧૪  ’’ ’’    ઉષાબેન ભ. ચૌહાણ    મુ.પો.ભજપુરા,તા.ઈડર 
૧૫  ’’ ’’    કાન્તિભાઈ ભી. પૂજા.    મુ.પો.કડિયાદરા,તા. ઈડર 
૧૬  ’’ ’’    સૂર્યાબેન ચી. મોદી    મુ.પો.વડનગર,તા.મહેસાણા 
૧૭  ’’ ’’    રમેશભાઈ મો. પૂજાપતિ    મુ.પો.વોરવાડા,તા.હિંમતનગર 
૧૮  ’’ ’’  કડિયાદરા-ર  શ્રી ડાહયાભાઈ હ. રાઠોડ  કડિયાદરા-ર  મુ.પો.કડિયાદરા,તા. ઈડર 
૧૯  ’’ ’’    જાગૃતિબેન ર. સોની    મુ.પો.ચોરીવાડ,તા.વડાલી 
૨૦  ’’ ’’    હંસાબેન દ. દેસાઈ    મુ.પો.કડિયાદરા,તા. ઈડર 
૨૧  ’’ ’’    ઈલાબેન ધી. દેસાઈ    મુ.પો.કડિયાદરા,તા. ઈડર 
૨૨  ’’ ’’    ભૂરીબેન સૂ. ખરાડી    મુ.પો.ખલવાડ,તા.ભિલોડા 
૨૩  ’’ ’’  ચોટાસણ  શ્રી વસંતભાઈ દૂ. પરમાર  ચોટાસણ  મુ.પો.ચોરીવાડ,તા. વડાલી 
૨૪  ’’ ’’    નરસિંહભાઈ મો. ચેનવા    મુપો.ભજપુરા,તા.વડાલી 
૨૫  ’’ ’’    ભરતભાઈ હા. પટેલ    મુપો.ભજપુરા,તા.વડાલી 
૨૬  ’’ ’’    વિપુલાબેન બા. નાયી    મુ.પો.ચોરીવાડ,તા. વડાલી 
૨૭  ’’ ’’    હર્ષદિાબેન તુ. સોલંકી    મુ.પો.કુકડીયા,તા. ઈડર 
૨૮  ’’ ’’  ચોટાસણ કંપા  શ્રી રમેશભાઈ ભી. પૂજા.  ચોટાસણ કંપા  મુ.પો.બડોલી,તા.ઈડર 
૨૯  ’’ ’’    દેવચંદભાઈ મ. પૂજાપતિ    મુ.પો.ચોરીવાડ,તા. વડાલી 
૩૦  ’’ ’’    રમેશભાઈ મ. અસારી    મુ.પો.કેશરપુરા,તા. વડાલી 
૩૧  ’’ ’’  માથાસુર  જોષી ગીતાબેન મોહનલાલ  માથાસુર  મુ.પો.તા.ઈડર 
૩૨  ’’ ’’    રામી ઉષાબેન કાન્તિલાલ    મુ.પો.તા.ઈડર 
૩૩  ’’ ’’    રબારી જીવરાજભાઈ લાખાભાઈ    મુ.પો.તા.ઈડર 
૩૪  ’’ ’’    પાઠક પન્નાબેન ઉમિયાશંકર    મુ.પો.તા.ઈડર 
૩૫  ’’ ’’    પાડોર અરવિંદભાઈ લક્ષ્મણભાઈ    મુ.પો.રેલ્લાવાડા,તા.મેઘરજ 
૩૬  ’’ ’’    પટેલ અમૃતભાઈ મોતીભાઈ    મુ.પો.માથાસુર,તા.ઈડર 
૩૭  ’’ ’’    સોલંકી રમેશભાઈ ભીખાભાઈ    મુ.પો.તા.ઈડર 
૩૮  ’’ ’’  પાનોલ  સુતરીયા કિશોરભાઈ લાલજીભાઈ  પાનોલ  મુપો.ભજપુરા,તા.વડાલી 
૩૯  ’’ ’’    દેસાઈ જગુભાઈ નાથાભાઈ    મુ.પો.કડિયાદરા,તા. ઈડર 
૪૦  ’’ ’’    બૂહમભટ્ટ પૂવિણભાઈ કોદરભાઈ    મુ.પો.સાપાવાડા,તા.ઈડર 
૪૧  ’’ ’’    ગોસ્વામી ભાવનાબેન કાળુગીરી    મુ.પો.કડિયાદરા,તા. ઈડર 
૪૨  ’’ ’’    પરમાર મહેશભાઈ સવજીભાઈ    મુ.પો.તા.ઈડર 
૪૩  ’’ ’’    ચૌહાણ નીરૂબેન ગોવિંદભાઈ    મુ.પો.તા.ઈડર 
૪૪  ’’ ’’    જાદવ પૂકાશભાઈ ખુશાલભાઈ    મુ.પો.માથાસુર,તા.ઈડર 
૪૫  ’’ ’’    વાઘેલા બિપિનભાઈ સોમાભાઈ    મુ.પો.ભટેલા,તા.વિજયનગર 
૪૬  ’’ ’’  નવા પાનોલ  પટેલ રામજીભાઈ સરદારભાઈ  નવા પાનોલ  મુપો.ભજપુરા,તા.વડાલી 
૪૭  ’’ ’’    ગોહિલ શિલ્પાબેન અમીચંદભાઈ    મુ.પો.કાબસો.તા.ઈડર 
૪૮  ’’ ’’  ગુજરવા  જાદવ મોતીભાઈ મગાભાઈ  ગુજરવા  મુ.પો.માથાસુર,તા.ઈડર 
૪૯  ’’ ’’    જાદવ લીબાભાઈ પૂણાજીભાઈ    મુ.પો.માથાસુર,તા.ઈડર 
૫૦  ’’ ’’    પટેલ પૂવિણભાઈ ધીરૂભાઈ    મુ.પો.મેસણ,તાઈડર 
૫૧  ’’ ’’  દલજીતપુરા  શાહ મીનાબેન ભોગીલાલ  દલજીતપુરા  મુ.પો.તા.ઈડર 
૫૨  ’’ ’’  બારોડીયા  મનસુરી કાદરભાઈ સુલેમાનભાઈ  બારોડીયા  મુ.પો.હડિયોલ,તા.હિમંતનગર 
૫૩  ’’ ’’    કલાસવા રમણભાઈ સુરમાભાઈ    મુ.પો.ભુતાવાડ,તાભિલોડા 
૫૪  ’’ ’’  ઈમાનપુરા  જાદવ હિરાભાઈ જીવાભાઈ  ઈમાનપુરા  મુ.પો.માથાસુર,તા.ઈડર 
૫૫  ’’ ’’    રહેવર જયેશ્વરીબેન વિકૂમસિંહ    મુ.પો.તા.ઈડર 
૫૬  ’’ ’’    પરબડિયા કાસમભાઈ નજરભાઈ    મુ.પો.સુરપુર,તા.ઈડર 
૫૭  ’’ ’’  લિંભોઈ  પટેલ દિનેશભાઈ ગિરધરભાઈ  લિંભોઈ  મુ.પો.મસાલ,તા.ઈડર 
૫૮  ’’ ’’    પટેલ કનુભાઈ ડાહયાભાઈ    મુ.પો.શેરપુર,તાઈડર 
૫૯  ’’ ’’    પટેલ કપિલાબેન ભીમજીભાઈ    મુ.પો.બરવાવ,તા.ઈડર 
૬૦  ’’ ’’  પાઝ  વણકર મંજુલાબેન દેવાભાઈ  પાઝ  મુ.પો.જાદર,તા.ઈડર 
૬૧  ’’ ’’    નાયી છાયાબેન લક્ષ્મણભાઈ    મુ.પો.ઓડા,તા.ઈડર 
૬૨  ’’ ’’  નેત્રામલી  શ્રી શાંતિલાલ ડી. પટેલ  નેત્રામલી  મુ.પો.ફિંચોડ,તાઈડર 
૬૩  ’’ ’’    ભીખીબેન ડી. પટેલ    મુ.પો.સાપાવાડા,તા.ઈડર 
૬૪  ’’ ’’    જિજ્ઞાબેન એમ. સોની    મુ.પો.જાદર,તા.ઈડર 
૬૫  ’’ ’’    પૂવિણચંફ એમ. પૂજાપતિ    મુ.પો.દરામલી,તા.ઈડર 
૬૬  ’’ ’’    શોભનાબેન કે. પરમાર    મુ.પો.ભૂવેલ,તાઈડર 
૬૭  ’’ ’’    રાજુલાબેન જે. રાવલ    મુ.પો.નેત્રામલી,તાઈડર 
૬૮  ’’ ’’    નિલેશકુમાર એન. જોષી    મુ.પો.બેરણા,તાઈડર 
૬૯  ’’ ’’    વર્ષાબેન કે. પટેલ    મુ.પો.કડિયાદરા,તા. ઈડર 
૭૦  ’’ ’’  ગણેશપુરા  ભાવનાબેન એન. પટેલ  ગણેશપુરા  મુ.પો.દરામલી,તા.ઈડર 
૭૧  ’’ ’’    કૌશિકભાઈ ટી. દેસાઈ    મુ.પો.ભદૂેસર,તા.ઈડર 
૭૨  ’’ ’’  દરામલી  શ્રી શરીફાબેન વી. મનસુરી  દરામલી  મુ.પો.તા.ઈડર 
૭૩  ’’ ’’    શર્મિષ્ઠાબેન આર. દેસાઈ    મુ.પો.ભદૂેસર,તા.ઈડર 
૭૪  ’’ ’’    ગીતાબેન જે. પટેલ    મુ.પો.તા.હિંમતનગર 
૭૫  ’’ ’’    મહેન્ફભાઈ આઈ. પટેલ    મુ.પો.વડવાસા,તા.પૂાતિજ 
૭૬  ’’ ’’    અલ્કાબેન કે. પટેલ    વિવે.સોસા.તા.હિંમતનગર 
૭૭  ’’ ’’  નાના કોટડા  શ્રી મુકેશભાઈ એમ. પટેલ  નાના કોટડા  મુ.પો.ભૂવેલ,તાઈડર 
૭૮  ’’ ’’    દેવચંદભાઈ ડી. વણકર    મુ.પો.વિરપુર,તા.ઈડર 
૭૯  ’’ ’’    સવિતાબેન ડી. પટેલ    મુ.પો.દરામલી,તા.ઈડર 
૮૦  ’’ ’’    દિવાબેન એન. પરમાર    મુ.પો.નાનીવાડોલ,તા.ઈડર 
૮૧  ’’ ’’    સુરભીબેન વી. પટેલ    મુ.પો.તા.હિંમતનગર 
૮૨  ’’ ’’    મધુબેન એસ. વણકર    મુ.પો.ગાંઠીયોલ,તાઈડર 
૮૩  ’’ ’’    વર્ષાબેન આર. પટેલ    મુ.પો.ચોરીવાડ,તા.વડાલી 
૮૪  ’’ ’’  શેરપુર  શ્રી વજાભાઈ આર. પરમાર  શેરપુર  મુ.પો.કુકડીયા,તા. ઈડર 
૮૫  ’’ ’’    ધુળાભાઈ આર. વણકર    મુ.પો.કુકડીયા,તા. ઈડર 
૮૬  ’’ ’’    મથુરભાઈ સી. પટેલ    મુ.પો.શેરપુર,તાઈડર 
૮૭  ’’ ’’    જીવાભાઈ પી. વણકર    મુ.પો.ઈસરવાડા,તાઈડર 
૮૮  ’’ ’’    રમીલાબેન ડી. નાયક    મુ.પો.કુકડીયા,તા. ઈડર 
૮૯  ’’ ’’    માધુભાઈ કે. ચૌધરી    મુ.પો.વાઘવડી,તા.ખેરાલુ 
૯૦  ’’ ’’  સદાતપુરા  શ્રી વૃંદાબેન બી. ભટ્ટ  સદાતપુરા  મુ.પો.તા.ઈડર 
૯૧  ’’ ’’    સોનલબેન ડી. પટેલ    મુ.પો.હડિયોલ,તા.હિમંતનગર 
૯૨  ’’ ’’    મુકેશભાઈ ડી. બારોટ    મુ.પો.સાપાવાડા,તા.ઈડર 
૯૩  ’’ ’’  સાપાવાડા  શ્રી નારાયણસિંહ આર. રાજપૂત  સાપાવાડા  મુ.પો.તા.ઈડર 
૯૪  ’’ ’’    તુલસીબેન એચ. પટેલ    મુ.પો.તા.ઈડર 
૯૫  ’’ ’’    નિર્મળાબેન જે. પટેલ    મુ.પો.તા.ઈડર 
૯૬  ’’ ’’    મગનભાઈ બી. પૂજાપતિ    મુ.પો.સદાતપુરા,તાઈડર 
૯૭  ’’ ’’    મંજુલાબેન ડી. પટેલ    મુ.પો.ગઢોડા,તા.હિંમતનગર 
૯૮  ’’ ’’    પૂેરણાબેન એચ. વ્યાસ    મુ.પો.તા.ઈડર 
૯૯  ’’ ’’    દેવયાનીબેન એન. બૂહમભટ્ટ    મુ.પો.તા.ઈડર 
૧૦૦  ’’ ’’    પૂવિણભાઈ ડી. પરમાર    મુ.પો.કાબસો.તા.ઈડર 
 
આગળ જુઓ