પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઈ શાખાતળાવોની માહિતી

તળાવોની માહિતી

 
અ.નં. તળાવ અને જળાશયનું નામ ગામોની સંખ્યા સિંચાઈ શકિત (હેકટરમાં)
નાની સિંચાઈ યોજના ૧૧૮ર
અનુશ્રવણ તળાવો ૪૬ ૧૦પર
નાના ચેકડેમો ૧પપ
સહભાગી ચેકડેમો ૪૬૦