પંચાયત વિભાગ
sampark
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

સરનામું : તાલુકા વિકાસ અધિકારી
તાલુકા પંચાયત કચેરી,ઈડર

મું. પો. ઈડર પો.ઈડર તા.ઈડર
પીન કોડઃ- ૩૮૩૪૩૦

ફોન નંબર :

૦ર૭૭૮ રપ૦૦રર

ઈન્ટર કોમ નં :  
ફેકસ નંબર :

૦ર૭૭૮ રપ૦૬૬૧

ઈ-મેઈલ

tdo-idar@gujarat.gov.in

તાલુકાના વહીવટી અધિકારીઓ
નબર અધિકારીનુંખ નામ અધિકારીનો હોદ્રો સરનામું ફોન નંબર ફેકસ નંબર
શ્રી એ.જે. દેસાઈ તા.વિ.અધિ ઈડર હાલ - તા.પં. કર્વાટરમાં દ્રરદર્શન કેન્દ્રની પાછળના ભાગે મુ.પો. ઈડર ૦ર૭૭૮ રપ૦ર૧૧ ૦ર૭૭૮ રપ૦૬૬૧
વતનનું સરનામું - મુ.પો.મીઠી ઘારિયાલ તા.ચાણસ્મા જિ.પાટણ