પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ વિષે

શ્રી ધર્મેન્દ્રભાઈ તરશીભાઈ પટેલ

પ્રમુખનું નામ:
શ્રી ધર્મેન્દ્રભાઈ તરશીભાઈ પટેલ
સરનામું:
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત , ઇડર.
ફોન નંબર:
૦૨૭૭૮ -૨૫૦૮૪૦
મોબાઇલ નંબર:
૯૮૭૯૩૪૯૮૯૩