પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ તાલુકા વિષે આબોહવા

આબોહવા

તાલુકામાં શિયાળામાં ઓછામાં ઓછું. ૬.૯ સેન્‍ટીગ્રેડ સરેરાશ ઉષ્‍ણતામાન અને ઉનાળામાં વધુમાં વધુ ૪૩.૫ સેન્‍ટીગ્રેડ ઉષ્‍ણતામાન રહે છે.