પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેતાલુકાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી

તાલુકાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી (- )

વસ્તી વધારાનો દર૧.૫૮
વસ્તીની ગીચતા૨૯૨ચો.કીમી.એ
દર હજાર પુરુષોએ સ્ત્રીની સંખ્યા૯૬૦
કુલ કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી૯૯૫૪૮ અને ૫૬.૮ %
મુખ્ય કામ કરનાઓ અને તેની ટકાવારી ૭૯૯૧૩ અને ૩૯.૭ %
સીમાન્ત કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી૧૯૮૩૮ અને ૧૦.૯ %
કામ નહીં કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી૯૮૯૭૪૪ અને ૫૦.૦ %