પંચાયત વિભાગ

વરસાદના આંકડા

અ.નંવર્ષવ૨સાદ મિ.મિ.
૨૦૧૫ ૭૪૯
૨૦૧૬ ૮૬૫
૨૦૧૭ ૧૨૯૦