પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

 
ક્રમ ગામનું નામ  શિક્ષકનુનામ  હોદો  શૈક્ષણિક સંસ્થાનું નામ  રહેઠાણનું
સરનામું 
ટેલીફોન નં 
૨૨ લોઢિયાના પહા  પટેલ મનોજકુમાર ડાહયાભાઈ  વિ.સ  લોઢિયાના પહા  પીપરાણા,માલપુર  ૯૪૨૬૩૩૬૯૩૬
    કડીયા વિરલબેન મુકેશભાઈ  વિ.સ    મોડાસા  ૯૯૨૫૧૪૨૧૧૬
૨૩ નવાઘરાં પ્રા શાળા  પટેલ જયંતિલાલ ડાહયાભાઈ  મુ.શિ  નવાઘરાં પ્રા શાળા  પનાવાડા,માલપુર  ૯૪૨૮૧૯૭૭૩૭
    દરજી મિનેષકુમાર રામાભાઈ  ઉ.શિ    મેઘરજ  ૯૪૨૭૫૨૯૧૮૪
    સુથાર વિનોશકુમાર ગોરધનભાઈ  ઉ.શિ    ભેંસાવાડા,ધનસુરા  ૯૪૨૭૬૮૯૧૫૧
    મહેતા કનૈયાલાલ રસિકલાાલ  ઉ.શિ    માલપુર  ૯૪૨૭૩૭૦૨૯૧
૨૪ ગોવિંદપુર કંપા  પટેલ અમૃતભાઈ ડાહયાભાઈ  મુ.શિ  ગોવિંદપુર કંપા  સોનીપુર,માલપુર  ૯૪૨૬૭૫૧૮૫૨
    પટેલ કનુભાઈ નાનુભાઈ  ઉ.શિ    માલપુર   
    પટેલ મણીબેન નાનુભાઈ  ઉ.શિ    સોનીપુર,માલપુર  ૯૪૨૬૭૫૧૮૫૨
    પટેલ રમાલાબેન ડાહયાભાઈ  ઉ.શિ    પીપરાણા,માલપુર   
    પટેલ જયેશકુમાર ડાહયાભાઈ  ઉ.શિ    મોરડુગંડી,માલપુર  ૯૯૭૯૪૧૬૬૫૬
    પટેલ ીજજ્ઞાસાબેન મુળજીભાઈ  ઉ.શિ    નવાતખતપુર,માલપુર  ૯૯૨૪૫૧૦૧૨૩
પાછળ જુઓ આગળ જુઓ