પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડીસોજા-મજરા

સોજા-મજરા

 
અ.નં. આંગણવાડીનું નામ કર્મચારીનું નામ હાલનું સરનામું
મજરા-૧ સોલંકી ડાહીબેન પી. મુ.પો. મજરા, તા.પ્રાંતિજ
મજરા-ર રાઠોડ કીરણબેન બી. મુ.પો. મજરા, તા.પ્રાંતિજ
મજરા-૩ લેઉઆ અંજનાબેન જયંતિલાલ મુ.પો. મજરા, તા.પ્રાંતિજ
સીતવાડા-૧ રાઠોડ કૈલાસબેન ડી. મુ.પો.સીતવાડા, તા.પ્રાંતિજ
સીતવાડા-ર જોષી નયનાબેન એન. મુ.પો.સીતવાડા, તા.પ્રાંતિજ
સીતવાડા-૩ રાઠોડ રમીલાબેન ડી. મુ.પો.સીતવાડા, તા.પ્રાંતિજ
સીતવાડા-૪ રાઠોડ હંસાબેન કે. મુ.પો.સીતવાડા, તા.પ્રાંતિજ
બોભા-૧ પટેલ સુનિતાબેન એસ. મુ.પો. બોભા-૧, તા.પ્રાંતિજ
બોભા-ર પટેલ રમીલાબને પી. મુ.પો. બોભા-૧, તા.પ્રાંતિજ
૧૦ બોભા-૩ પટેલ ગીતાબેન શકરાભાઇ મુ.પો. બોભા-૧, તા.પ્રાંતિજ
૧૧ ઘડકણ-૧ પટેલ કાન્‍તાબેન એમ. મુ.પો. ધડકણ-૧, તા.પ્રાંતિજ
૧૨ ઘડકણ-ર પરમાર દક્ષાબેન કે. મુ.પો..ધડકણ-૧, તા.પ્રાંતિજ
૧૩ દલાનીમુવાડી રાઠોડ ઉષાબા કનુસિંહ મુ.પો. દ.મુવાડી, તા.પ્રાંતિજ
૧૪ દલાનીમુવાડી -ર દેસાઇ આશાબેન સાજનભાઇ મુ.પો. દ.મુવાડી, તા. પ્રાંતિજ
૧૫ અમલાનીમુવાડી પ્રેમીલાબેન આર.અમીન મુ.પો.અ.મુવાડી, તા.પ્રાંતિજ
૧૬ અમલાની મુવાડી મકવાણા તારાબેન ઉદેસિંહ મુ.પો. અ.મુવાડી, તા.પ્રાંતિજ
૧૭ સુખડ ચમાર વિણાબેન ડાહ્યાભાઇ મુ.પો. સુખડ, તા.પ્રાંતિજ
૧૮ સુખડ મકવાણા દિલુબેન એ. મુ.પો. સુખડ, તા.પ્રાંતિજ
૧૯ સદાનીમુવાડી મીર પ્રેમીલાબેન પી. મુ.પો. સ.મુવાડી, તા.પ્રાંતિજ
૨૦ પોયડા ચૌહાણ જશીબેન આર. મુ.પો. પોયડા, તા.પ્રાંતિજ
૨૧ નાના પોયડા ચૌહાણ જોસનાબેન વિજયસિંહ મુ.પો. નાના પોયડા, તા.પ્રાંતિજ
૨૨ ઇન્‍દ્રાજપુર રાઠોડ સજજનબેન રામાજી મુ.પો.ઇન્‍દ્રજપુર, તા.પ્રાંતિજ