પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડીસોજા-વડવાસા

સોજા-વડવાસા

 
અ.નં. આંગણવાડીનું નામ કર્મચારીનું નામ હાલનું સરનામુ
  વણકર કોકીલાબેન એમ. મુ.પો.તાજપુર, તા.પ્રાંતિજ
તાજપુર-ર પરમાર આનંદીબેન ડી. મુ.પો.તાજપુર, તા.પ્રાંતિજ
તાજપુર-૩ પરમાર વર્ષબેન એમ. મુ.પો.તાજપુર, તા.પ્રાંતિજ
તાજપુર-૪ મકવાણા છાયાબેન પરબતસિંહ મુ.પો.તાજપુર, તા.પ્રાંતિજ
ઓરાણ-૧ વણકર ઉર્મિલાબેન એન. મુ.પો. ઓરાણ, તા.પ્રાંતિજ
ઓરાણ-ર પરમાર દક્ષાબેન એમ. મુ.પો. ઓરાણ, તા.પ્રાંતિજ
ઓરાણ-૩ પટેલ અરૂણાબેન ડી. મુ.પો. ઓરાણ, તા.પ્રાંતિજ
ઓરાણ-૩ મીર સવિતાબેન અમૃતભાઇ મુ.પો. ઓરાણ, તા.પ્રાંતિજ
કરોલ-૧ પટેલ ભાવનાબેન એસ. મુ.પો. કરોલ, તા.પ્રાંતિજ
૧૦ કરોલ-૨ શાહ અલકાબેન એમ. મુ.પો. કરોલ, તા.પ્રાંતિજ
૧૧ કરોલ-૩ પટેલ રેખાબેન હિરાભાઇ મુ.પો. કરોલ, તા.પ્રાંતિજ
૧૨ કતપુર પરમાર રમીલાબેન એમ. મુ.પો. કતપુર, તા.પ્રાંતિજ
૧૩ ગલેસરા પરમાર કપીલાબેન કે. મુ.પો. ગલેસરા, તા.પ્રાંતિજ
૧૪ કમાલપુર પરમાર દક્ષાબેન એચ. મુ.પો.કમાલપુર, તા.પ્રાંતિજ
૧૫ - ચમાર તારાબેન જી. મુ.પો.વડવાસા, તા.પ્રાંતિજ
૧૬ વડવાસા-૨ ચમાર કમળાબેન જે. મુ.પો.વડવાસા, તા.પ્રાંતિજ
૧૭ સાદોલીયા મકવાણા કોકીલાબેન જી. મુ.પો. સાદોલીયા, તા.પ્રાંતિજ
૧૮ લીમલા મકવાણા ગીતાબેન આર. મુ.પો. લીમલા, તા.પ્રાંતિજ
૧૯ પુનાદરા ઠાકોર સોભનાબેન આઇ. મુ.પો.પુનાદરા, તા.પ્રાંતિજ
૨૦ બાલીસણા-૧ ચૌહાણ કાન્‍તાબેન બી. મુ.પો. બાલીસણા, તા.પ્રાંતિજ
૨૧ બાલીસણા-ર પરમાર વીમળાબેન એમ. મુ.પો. બાલીસણા, તા.પ્રાંતિજ
૨૨ બાલીસણા-૩ નાયી સરોજબેન એમ. મુ.પો. બાલીસણા, તા.પ્રાંતિજ
૨૩ બાલીસણા-૪ પ્રજાપતિ જાગૃતિબેન જે. મુ.પો. બાલીસણા, તા.પ્રાંતિજ