પંચાયત વિભાગ

શ્રી એ.જી.૫ટેલ ઇ/ચા શ્રી એ.જી.૫ટેલ ઇ/ચા
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગસાબરકાંઠા જીલ્લોતલોદ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


તલોદ
ગ્રામ પંચાયત -
ગામડાઓ ૭૩
વસ્‍તી ૧ર૦પ૬૩
તલોદ તાલુકોએ સાબરકાંઠા જીલ્લાનો નવીન રચના થયેલ તાલુકો છે. ગુજરાત સરકારશ્રીના તા.૧પ-૧૦-૧૯૯૭ ના જાહેરનામાથી મુળ જુના પ્રાંતિજ તાલુકાના અને બાયડ તાલુકાના ગામોના વિભાજન થી અસ્તિત્વમાં આવેલ છે.