પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સિંચાઇ શાખા વરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

સને ૨૦૦૧-૨૦૧૪ દરમ્યાન વરસાદની સરેરાશ માહિતી મુજબ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં નીચે મુજબ વરસાદ નોંધાયેલ છે. હેડક્વાટર્સ હિંમતનગર ખાતે નીચે મુજબ છે.
અ. નં.વર્ષવરસાદ(મી. મી.)
૨૦૦૧ ૫૪૯
૨૦૦૨ ૩૫૬
૨૦૦૩ ૮૪૬
૨૦૦૪ ૭૨૮
૨૦૦૫ ૧૦૨૩.૭૭
૨૦૦૬ ૨૦૦૬
૨૦૦૭ ૧૩૧૫.૫૪
૨૦૦૮ ૬૪૧.૧૫
૨૦૦૯ ૬૬૧.૬૯
૧૦ ૨૦૧૦ ૮૪૭.૨૩
૧૧ ૨૦૧૧ ૯૭૬.૮૫
૧૨ ૨૦૧૨ ૭૭૨.૩૮
૧૩ ૨૦૧૩ ૧૧૨૫.૩૮
૧૪ ૨૦૧૪ ૮૭૧.૫૦
૧૫ ૨૦૧૫ ૮૬૬.૨૫